gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt
У рекламі по радіо Toyota порадила прощатися із дизелями, а заодно купувати її гібриди.

А що там, скоро дизелі відійдуть до історії? Дивлюся ціни на б.у., і бачу, що в Німеччині дизельні автівки із пробігом у 100 тис. км коштують дешевше, ніж аналогічні бензинові. При чому бензинових авто на вторинному ринку Німеччини втричі-вчетверо менше, хоча на первинному їх продається більше. Таке враження, що власники бережуть їх для дітей та онуків.

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.